Teekkariratsastajien säännöt


 Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 21.11.2020 ja 25.02.2021.

1. luku – Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teekkariratsastajat, lyhennettynä Tera. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistys on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (myöhemmin AYY) piirissä toimiva yhdistys.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hevosharrastusta, hevosmiestaitoja ja kilpailutoimintaa yhdistyksen jäsenten keskuudessa sekä hevosharrastusta yleisesti kohdistuen erityisesti opiskelijoihin.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja jäsenistön viihtyvyyden lisäämiseksi yhdistys voi järjestää esimerkiksi kokouksia, koulutustilaisuuksia, opintomatkoja, kursseja, leirejä, ratsastustunteja, kilpailuja, juhlia, saunailtoja ja muuta virkistystoimintaa sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia illanviettoja, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 § Yhdistyksen kielet

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

2. luku – Jäsenet ja maksut

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, vanhat, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Varsinaisia jäseniä voivat olla vain AYY:n varsinaiset jäsenet.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut AYY:n varsinainen jäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Yhdistyksen vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut AYY:n entinen jäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi tai vanhaksi jäseneksi ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.
Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus.

6 § Jäsenluettelo

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.

7 § Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle.
Kunniajäsenet ovat kuitenkin vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta.

8 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

9 § Yhdistyksestä erottaminen

Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan ennalta ilmoitettuun eräpäivään mennessä.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

10 § Erottamispäätöksestä valittaminen

Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle, jonka täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun erottamispäätös on asianomaiselle annettu tiedoksi ja se on käsiteltävä lähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3. luku – Yhdistyksen kokoukset

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta kevät- ja syyskokouksen.

12 § Kevätkokous

Kevätkokous on pidettävä helmikuun aikana. Perustellusta syystä kokous voidaan pitää enenitään kaksi (2) viikkoa ennen tai jälkeen määräajan. Kokouksessa on käsiteltävä ainakin:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen.

13 § Syyskokous

Syyskokous on pidettävä marraskuun aikana. Perustellusta syystä kokous voidaan pitää enintään kaksi (2) viikkoa ennen tai jälkeen määräajan. Kokouksessa on käsiteltävä ainakin:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
6. Kahden (2) tilintarkastajan sekä 1. ja 2. varatilintarkastajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi
7. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma tulevalle toimikaudelle
8. Hallituksen laatima talousarvio tulevalle toimikaudelle
9. Yhdistyksen liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruus
10. Jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Kokouksen päättäminen.

14 § Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

15 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä siten että jokaisella on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.
Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle myöntää läsnäolo-oikeus sekä puheoikeus.

16 § Päätöksenteko

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä ellei muualla näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat, sekä mahdollinen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla tapahtuvan osallistumisen muoto ja ehdot. Kutsu on julkaistava yhdistyksen jäsensähköpostilistalla ja
nettisivuilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, luentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

18 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla

19 § Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä.
Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää
1) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta;
2) kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta;
3) äänestys- ja vaalijärjestyksestä;
4) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta;
5) tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä
6) yhdistyksen purkamisesta.
Päätöstä näistä tai muista merkittävistä asioista ei voida tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokoukskutsussa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

4. luku – Hallitus

20 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä 3-7 muuta jäsentä. Vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun siitä on tiedotettu hallituksen sopimalla tavalla ja vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

21 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja huolehtia sen asioista;
2. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
3. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta:
4. päättää jäseneksi hyväksymisestä;
5. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;
6. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;
7. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa; sekä
8. edustaa yhdistystä.

22 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

5. luku – Toimihenkilöt ja toimikunnat

23 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Yhdistyksen kokous tai hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, kuitenkin enintään kalenterivuosi, ja toimikuntien osalta vastuuhenkilöt. Toimikunnan toimintaan voi osallistua kuka tahansa yhdistyksen jäsen.

24 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Yhdistyksen kokous voi perustellusta syystä vapauttaa tehtävästä luottamus- tai toimihenkilön tai toimikunnan kesken tämän toimikautta, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava. Hallitus voi vapauttaa vain itse nimittämänsä toimihenkilön tai -kunnan kesken tämän toimikautta.

6. luku – Hallinto ja talous

25 § Toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

26 § Tilintarkastajat

Yhdistyksen taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat tilintarkastajat. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus tilintarkastajille kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin pyydettäessä.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

7. luku – Erityisiä määräyksiä

27 § Yhdistyksen tunnukset, merkit ja ilmoitustaulu

Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää yhdistyksen kokous.

28 § Yhdistyksen päätösten moittiminen

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

29 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta.
Muutosesityksen voi tehdä hallitus, yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä kirjallisena hallitukselle. Muutosehdotus on käsiteltävä lähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
AYY:n edustajistolla on oikeus esittää näihin sääntöihin muutoksia. Muutetut säännöt astuvat voimaan yhdistyksen kokouksen hyväksyttyä ne yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

30 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut yhdistyksen kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa.
Niin ikään yhdistys purkautuu, jos yhdistys tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.
Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n piirissä toimivien yhdistysten toiminnan tukemiseen.

31 § Säännöissä määräämättömät asiat

Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi yhdistyslakia, kirjanpitolakia sekä tilintarkastuslakia.